Keyes Toyota – Yvette Rosas – 8/1/2020 – 8/21/2020