Keyes Toyota – Mehrad Shahirfar – 8/1/2020 – 8/21/2020