Keyes Toyota – Jason O’Hara – 8/1/2020 – 8/21/2020