Keyes Toyota – Bosko Petrov – 07/1/2020 – 07/31/2020