Keyes Toyota – Alexander Velasco – 8/1/2020 – 8/21/2020